Clicky


 


Disclaimer

Hoewel de informatie, die wordt aangeboden op onze website, met de grootste zorg is samengesteld en continu wordt gecontroleerd en onderhouden, kan Transport Online niet garanderen dat die informatie altijd volledig en juist is.

Transport Online zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, voor eventuele schade of kosten van een bezoeker, hoe dan ook genaamd, voortvloeiend uit en/of samenhangend met het bezoeken van de Transport Online-website en/of het gebruikmaken van de informatie, die deze website biedt.

Een bezoeker/ster van Transport Online mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Transport Online opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Transport Online (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en eigendomsrechten deelnemers
1. Door plaatsing van foto-, beeld-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website transport-online.nl geeft bezoeker volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Transport Online dit materiaal onbeperkt te gebruiken en te publiceren.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de bezoeker afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op Transport Online plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Bezoeker staat ervoor in dat het beeld-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Transport-Online.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Bezoeker vrijwaart Transport Online terzake van vorderingen van derden.

4. Transport Online heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Transport Online.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Transport Online, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Transport Online
1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Transport Online en het logo van Transport Online, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Transport Online

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Transport Online.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berustend uitsluitend bij Transport Online. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Transport Online is het onder meer niet toegestaan de website Transport Online.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde 'framing' valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Bevoegdheden Transport Online
Transport Online is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Transport Online.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Transport Online, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. Transport Online is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Transport Online, de verdere toegang tot c.q. deelname aan Transport Online.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

Gedragsregels
Als bezoeker aan Transport Online zijn er een aantal algemene regels waar je je aan dient te houden:

  • Transport Online.nl is niet bedoeld voor scheldpartijen richting anderen;
  • behandel anderen met respect;
  • kritiek leveren op anderen mag, maar ken je grenzen;
  • discriminerende en/of racistische uitlatingen worden niet getolereerd;
  • commerciële reclame zonder toestemming van Transport Online is niet toegestaan;
  • plaats geen persoonsgegevens (zoals telefoonnummers en adressen) van anderen op Transport Online.nl;
  • het staat Transport Online vrij om content van de site te verwijderen, indien dat naar het oordeel van Transport Online noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat er inbreuk mee wordt gemaakt op rechten van derden.

Als je je niet houdt aan de bovengenoemde gedragsregels, mag Transport Online het bewuste materiaal onmiddellijk en zonder daarover overleg te plegen verwijderen van de website. Daarnaast kan Transport Online besluiten je uit te sluiten van deelname en je verdere toegang tot Transport Online ontzeggen.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,267
Diesel2,090

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Logistieke Marktplaats

Geen advertenties gevonden

meer logistieke marktplaats