Mensenrechten

De Europese Unie (EU) heeft zich ontwikkeld van een economische gemeenschap tot een unie gebaseerd op gemeenschappelijke normen en waarden. Ook de mensenrechten behoren daartoe.

Deze waarden zijn verankerd in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie:

"De Unie is gegrondvest op de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en van de rechtsstaat, welke beginselen de lidstaten gemeen hebben."

Bij het interne beleid richt de EU zich, onder meer, op de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat, het streven naar een EU als zone van vrijheid, veiligheid en gerechtigheid, voorkomen van sociale uitsluiting en de bevordering en bescherming van de mensenrechten. De EU besteedt bovendien bijzondere aandacht aan de mensenrechtensituatie in toetredende landen. Voordat een kandidaat-lidstaat kan toetreden tot de Unie moet het land bijvoorbeeld voldoen aan de Kopenhagen-criteria (1993):

"de Unie vereist dat het kandidaat-land beschikt over stabiele instellingen die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen. Bij toetreding tot de EU verbinden nieuwe lidstaten zich ertoe de beginselen van het Verdrag betreffende de Europese Unie na te leven, waaronder de eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden."

Internationale Rechtsorde

 

Een sterke internationale rechtsorde is essentieel voor een meer rechtvaardige, vreedzame en welvarende wereld en daarmee voor het realiseren van de andere doelstellingen van het Nederlandse buitenlandbeleid. Versterking van de internationale rechtsorde betekent niet alleen het vastleggen van normen, maar vooral ook het zorgdragen voor de naleving ervan en waar nodig optreden tegen schenders van deze normen.

De rechtstoegang en rechtspraak zijn daarbij onmisbare instrumenten. Een goede rechtsgang, zowel nationaal als internationaal, is nog lang niet overal gewaarborgd. Internationaal zijn we op de goede weg met de ontwikkeling van de individuele strafrechtspraak, naast de al bestaande mogelijkheden voor geschillenbeslechting tussen staten. Nederland speelt in dit verband een bijzondere rol door een groot aantal van de verantwoordelijke internationale organen te huisvesten, zoals het Internationaal Strafhof en het Joegoslavië Tribunaal.


Bron(nen): Ministerie van Buitenlandse Zaken

Truckoccasions

Rijverboden
Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier