Transport Online - Elf procent meer vrachtauto- en busexamens bij CBR

 


Elf procent meer vrachtauto- en busexamens bij CBR

Elf procent meer vrachtauto- en busexamens bij CBR
10-06-2015 16:00 | Transport | auteur Tine van Knijff- van Hijum

RIJSWIJK - Uit het jaarverslag van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) blijkt dat er in 2014 meer vrachtauto- en busexamens zijn afgenomen. Het aantal theorie-examens dat de divisie CCV heeft afgenomen voor vrachtauto (C-rijbewijs) en bus (D-rijbewijs), is in 2014 gestegen met elf procent ten opzichte van 2013.

Deze stijging, die volgens het CBR kan wijzen op een voorzichtig herstel van de economie, vond vooral plaats in de laatste maanden van 2014. Dit kan erop duiden dat de vraag naar praktijkexamens in 2015 verder zal toenemen.

Het aantal praktijkexamens voor de vrachtauto (C) was in 2014 (8.123) enigszins lager dan in 2013 (8.533). Het aantal praktijkexamens voor de bus (D) kwam ook iets lager uit: 1.001 in 2014 tegenover 1.076 in 2013.

Het aantal praktijkexamens voor vrachtauto en bus met aanhanger (CE- en DE-rijbewijs) bleef in 2014 ongeveer gelijk aan dat in 2013, en is daarmee lager dan in 2012.Voor de rijbewijscategorie C1, die het CBR in januari 2013 introduceerde voor lichte vrachtauto’s, was in 2014 duidelijk meer belangstelling dan in 2013. Het aantal praktijkexamens voor deze categorie verdubbelde bijna, van 526 in 2013 naar 1.006 in 2014. Voor praktijkexamens voor de categorie D1 (lichte bus) was weinig belangstelling.

Gevaarlijke stoffen (ADR)

Het aantal examens voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR-examens) is gestegen, van 13.720 in 2013 naar 15.386 in 2014. Deze stijging is enerzijds gerelateerd aan de vijfjaarlijkse verlengingscyclus voor het ADR-certificaat. Anderzijds heeft de stijging te maken met de nieuwe opzet van de examens, met verschillende deelcertificaten.

Voor de examens voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren van de Europese Unie (ADN-examens) is in 2013 de herhalingstoets ingevoerd voor de verlenging van het certificaat. Erkende opleiders nemen deze ADN-herhalingstoetsen sinds medio 2013 af, maar pas in 2014 gebeurde dit op grotere schaal. CCV houdt toezicht op deze toetsen. Uit de evaluatie van het toezichtmodel bleek dat alle partijen tevreden zijn over de gang van zaken. In 2014 zijn 776 examens ADN-regulier afgenomen. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2013 (895 examens). Het aantal examens voor veiligheidsadviseur steeg in 2014 naar 840 (563 in 2013).

Lange Zware Voertuigen (LZV)

Het aantal examens Lange Zware Voertuigen (LZV) is verder toegenomen, van 584 in 2013 naar 702 in 2014. Dit heeft te maken met de verankering van de examens in de regelgeving.

Verantwoord (pluim)veetransport

Alle chauffeurs die vee vervoeren en chauffeurs die tijdens het vervoer beroepsmatig met levende dieren omgaan, moeten in het bezit zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid (pluim)veetransport. In 2014 nam CCV 659 schriftelijke examens voor (pluim)vee af, tegenover 871 In 2013. Deze daling komt doordat steeds meer chauffeurs het examen doen in België, waar het certificaat onbeperkt geldig is. In Nederland heeft het certificaat een geldigheid van 5 jaar.

Verplichte nascholing beroepschauffeurs

In 2014 hebben beroepschauffeurs meer nascholingsdagen gevolgd dan in 2013: 133.064 in 2014 tegenover 129.320 in 2013. Het aantal praktijktrainingen is beperkt afgenomen ten opzichte van 2013. Op 10 september 2016 moet een grote groep vrachtautochauffeurs hun nascholing hebben gedaan. CCV blijft hierover met de branche communiceren.

CCV houdt steekproefsgewijs toezicht op de uitvoering van de nascholing. Bij de 51.737 cursusmomenten die voor 2014 waren aangemeld, hebben 3.454 steekproeven plaatsgevonden, ofwel ongeveer zeven procent van de cursussen.

In 2014 zijn in totaal 1.443 certificeringen afgegeven aan 919 opleiders. Dit betekent dat het aantal opleiders nog jaarlijks stijgt: in 2013 waren dat er 877. Deze stijging duidt erop dat de markt nog niet is verzadigd.

PTN-certificaat

CCV verzorgde tot 1 juni 2014 het PTN-certificaat. Dit is de nascholing voor chauffeurs die als praktijktrainer binnen het eigen transport- of vervoersbedrijf de vakbekwaamheidstraining voor code 95 geven. Het PTN-certificaat is een alternatief voor de WRM-eis die bij diverse nascholingscursussen verplicht is. Omdat de wettelijke basis voor dit certificaat per juni 2014 is vervallen, biedt CCV dit product niet langer aan. Per 1 januari 2016, als de WRM wordt aangepast, kan het PTNcertificaat weer worden afgegeven. De doelgroep voor PTN is klein: tot 1 juni 2014 zijn 47 personen gecertificeerd.

Minder taxi-examens

De dalende trend bij het aantal taxi-examens, zowel theorie als praktijk, zette in 2014 door. CCV nam 8.179 praktijkexamens voor taxichauffeur af en 7.712 theorie-examens. In 2013 waren dat er 9.703 respectievelijk 8.176.

Luchtvaart

Het aantal theorie-examens voor beroeps- en privévliegers is in 2014 gedaald tot 3.724. Dit is een daling van 32 procent ten opzichte van 2013. De daling deed zich bij beide groepen voor. Ten opzichte van 2013 is de verdeling van de examens over de twee groepen enigszins verschoven: zo’n zestig procent beroepsvliegers (ongeveer 66 procent in 2013) en veertig procent privévliegers (ongeveer 33 procent in 2013). Onder de kandidaten zijn niet alleen aanstaande vliegers van de Airbus en Boeing 747, maar ook aspirant-ballonvaarders en –helikopterpiloten.

Binnenvaart

Het aantal examens voor schippers en ondernemers in de beroepsbinnenvaart daalde in 2014 met vier procent. In 2014 nam CCV 4.672 mondelinge en schriftelijke theorie-examens af en 424 praktijkexamens radar (in 2013 ging het om 4.851 respectievelijk 463). In 2014 gaf het CBR 5.685 vaardocumenten af, 879 nieuwe en 4.806 verlengde vaarbewijzen, tegenover 1.024 nieuwe en 5.798 verlengde in 2013.

Ondernemers

Het aantal examens voor ondernemers in het goederen- en personenvervoer is in 2014 (8.505) gestegen ten opzichte van 2013 (7.561). Aan 317 examenkandidaten heeft CCV vrijstelling verleend omdat zij in het bezit waren van een diploma voor een afgeronde hogere of technische beroepsopleiding met gelijkwaardige inhoud.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,584
Diesel1,339

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Truckoccasions

Rijverboden