Clicky


 


Geschillenmanagement

Geschillenmanagement
25-04-2019 16:16 | Juridische Column | auteur mr. H.J. Meijer

Ook in de transportbranche is het door de jaren heen merkbaar: onze samenleving groeit. Het aantal inwoners per vierkante kilometer neemt toe, het aantal goederenbewegingen neemt toe en daarmee ook de kans dat er iets fout gaat. Als er iets fout gaat, dan ontaardt dat nogal eens in een juridisch geschil. In zo’n geval wordt een gang naar de rechter vaak als ‘enige’ route gezien, maar onze rechters zijn al jaren overbelast. Dat leidt tot lange en veelal kostbare procedures, terwijl partijen juist gebaat zijn bij een snelle oplossing tegen zo laag mogelijke kosten.

Kan dat ook anders? Ja, zeker. Er zijn meerdere mogelijkheden voor ‘alternatieve geschillenbeslechting’.

Door middel van een tussen partijen gesloten overeenkomst kunnen partijen afspreken dat hun geschil(len) worden onderworpen aan arbitrage. Dat kan in het algemeen (bij voorbeeld via toepasselijke algemene voorwaarden) worden afgesproken, maar ook met betrekking tot een specifiek geschil. Vaak is de mogelijkheid van arbitrage ook per branche geregeld en zijn arbiters samengesteld uit deskundigen uit de branche en een jurist. Gewezen kan worden op de arbitrage van Stichting UNUM (voorheen: TAMARA; zie https://unum.world/) en van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Om een arbitraal vonnis ten uitvoer te kunnen leggen is overigens nog wel verlof van de voorzieningenrechter nodig.

Ook is het mogelijk om een geschil te (laten) beslechten door middel van een bindend advies. Hierbij komen partijen overeen dat zij door een onafhankelijke derde (bij voorbeeld een geschillencommissie) een advies laten uitbrengen, dat in beginsel voor beiden bindend is. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Maar de partij die het met het bindend advies niet eens is, heeft nog wel de mogelijkheid om het advies op ‘redelijkheid’ te laten toetsen door de gewone rechter.

Als derde mogelijkheid van alternatieve geschillenbeslechting kan mediation genoemd worden. Ook hierbij zullen partijen moeten overeenkomen dat zij zich hieraan onderwerpen. Mediation wordt steeds interessanter voor ondernemers, nu er steeds meer mediators zich specialiseren in ‘zakelijke’ mediation; zo ook bij voorbeeld de al hiervoor genoemde Stichting UNUM. Mediation onderscheidt zich van arbitrage en bindend advies doordat de uiteindelijke beslechting van het geschil in belangrijke mate door partijen zelf plaatsvindt en niet door de mediator. De mediator stuurt vooral het proces en zal zich naast de inhoud van het geschil mede richten op het sturen van de communicatie tussen partijen. Dit instrument is vooral geschikt in situaties waarin partijen een gezamenlijk belang hebben om in de toekomst nog ‘samen verder te kunnen’.

Verder zijn er nog mogelijkheden om de gewone civiele rechter ‘anders’ in te zetten.

Zo is het bij voorbeeld mogelijk om af te spreken dat een geschil meteen en in hoogste instantie zal worden voorgelegd aan het gerechtshof. Er wordt dan als het ware een stap overgeslagen. Dit kan een goede oplossing zijn in gevallen waarin partijen, die op goede voet met elkaar staan, belang hechten aan een rechterlijk oordeel in een principieel geschil.

Ten slotte noem ik nog de mogelijkheid dat partijen in onderling overleg hun geschil voorleggen aan een kantonrechter van hun keuze. Dit kan bij geschillen, waarvan de (rechts)gevolgen ‘ter vrije bepaling van partijen staan’. Dat is in de praktijk vaak wel het geval. De kantonrechter is hierbij vrij om de wijze van procederen te bepalen en in beginsel zal er geen hoger beroep mogelijk zijn (tenzij partijen anders afspreken).

Al met al zijn er dus meerdere mogelijkheden om geschillenbeslechting meer in eigen hand te houden, in tijd te beperken en kosten te besparen. En dat is een wens die partijen vaak wel delen. Dus tijd voor geschillenmanagement!

[deze blog is geschreven door mr. H.J. Meijer, advocaat/partner bij De Haan Advocaten & Notarissen]

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,244
Diesel2,086

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Logistieke Marktplaats

Geen advertenties gevonden

meer logistieke marktplaats